โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

กระหม่อมขอหยิบยกพุทธวจน(เป็นธรรมทาน) ใน มหาวารวรรค สังคยุตตนิกาย ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่หมู่ภิกษุว่าในเรื่องโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเพียงไรมาฝากทุกๆท่านขอรับ…

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า :

ภิกษุทั้ังหลาย! ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้ มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด บุรุษคนหนึ่งทิ้งแอก ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำนั้น ลมตะวันออกพัดให้ลอยไปตะวันตก ลมตะวันตกพัดให้ลอยไปตะวันออก ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทิศใต้ ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทิศเหนือ อยู่ดังนี้ในน้ำนั้น มีเต่าตัวหนึ่ง ตาบอด ล่วงร้อยๆปี มันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งๆ

ภิกษุทั้ังหลาย! เธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้ไหม ที่เต่าตาบอด ร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเข้าไปในรู้ซึ่งมีเพียงรู้เดียวในแอกนั้น

พระภิกษุ :

ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้า ! ที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียว จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า :

ภิกษุทั้ังหลาย! ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงความเป็นมนุษย์ ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ จะเกิดขึ้นในโลก ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก

ภิกษุทั้ังหลาย! แต่ว่าบัดนี้ ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้ว ตถาคตผู้อรหันตสัมมามัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองในโลกแล้ว

ภิกษุทั้ังหลาย! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึงกระทำโยคกรรม เพื่อให้รู้ว่า

  • นี้ ทุกข์
  • นี้ เหตุให้เกิดทุกข์
  • นี้ ความดับแห่งทุกข์
  • นี้ หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ดังนี้เถิด

เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงความยากในการได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้ทราบความยากที่จะได้พบพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนั้น ขอทุกท่านจงอย่าดำรงชีวิตด้วยความประมาท ขอทุกท่านจงขวัญขวายเร่งทำความดีอันเป็นกุศลกรรมที่จะติดตามไปทุกภพทุกชาติด้วยเทอญ…

เอื้อเฝื้อภาพประกอบจาก Internet