การบูชาเทวดาอย่างถูกต้อง

การบูชาเทวดาอย่างถูกต้อง

กระหม่อมขอนำเอาพระวจนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใน มหาวรรค ทีฆนิกาย ที่พระองค์ท่านได้ตรัสแก่สุนีธะและวัสสการะมหาอำมาตย์ภายหลังจากพระองค์ได้ฉันของเคี้ยวและของฉันอันประณีตที่ทั้ง 2 ได้ถวายด้วยมือของตนแล้วว่า :

บุรุษชาติบัณฑิต ย่อมสำเร็จการอยู่ในประเทศใด พึงเชิญท่านผู้มีศีล ผู้สำรวมปละประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริโภคในที่นั้น

ควรอุทิศทักษา เพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆ เทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้วย่อมนับถือบูชาตอบ

แต่นั้นย่อมอนุเคราะห์บุรุษชาติบัณฑิตชาตินั้น ประหนึ่งมาดาอนุเคราะห์บุตร

บุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้ว ก็ย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อ

หากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดถูกใจหรือแชร์ต่อด้วยนะขอรับ…

เอื้อเฝื้อภาพประกอบจาก Internet